Mèinn: Stiùireadh Thairgsean | Submissions Guide

Mèinn – /mɛːNʲ / – sgrìobhadh is ealain ùr air a bhrosnachadh leis an tìr / new Gaelic writing and art inspired by the land

*

Mèinn / Ore: stòr bhon tarraingear susbaint sa bheil luach | Stòras chultarail a liùbhras brìgh, le cùram agus às an tig luach chruthachail.

Tha Creatives acur romhainn obair a shireadh a tha acoimhead ri dòighean sa bheil daimhean ris an tìr air am mealadh bho shealladh na Gàidhlig; bu mhath leinn obair a thoirt còmhla a tha ag aithneachadh fialaidheachd an deagh sgeulaiche agus àite nan ealain ann a bhith adaigneachadh an daimh a thagainn ri eag-eòlas daonna na tìre, a nì soilleir na dòighean a chuireas aGhàidhlig ri ar tuigse air àitichean is saoghail, cho math ris na h-uallaichean agus na cothroman a tha romhainn.

Thèid obair thaghte fhoillseachadh sa chiad leabhran bho chlò Creatives agus cuid eile fhoillseachadh air loidhne. Thèid £100 a thabhann mu choinneimh obair a thèid a chlo-bhualadh.

S e tiotal an leabhrain fhèin Mèinn – tha ciall an fhacail agabhail a-steach an t-seadh fiosaigeach; ore, mine, vein of metal (mèinn airgid, silver ore; mèinn a liubhras òr, a mine that yields gold) a thuilleadh air an t-seadh beachdail; mind, desire, temper | native quality or energy | love, fondness | discretion, clemency | expression (tha e nad mhèinn fhèin, it is left to your own clemency; am mèinn na gaoithe, to the mercy of the wind; talamh a bheir bàrr bho a mhèinn fhèin, land that produces crops of its own native energy; fo mhèinn, with the purpose of, having a mind to).

Thathas acur fàilte air obair ùr sa Ghàidhlig; sgrìobhadh seanchasachail, sgeulachdan, bàrdachd, òrain, agallamhan, ealain agus obair fotografachd, le fòcas dlùth no farsaing, a bheachdaicheas air na tèaman a leanas;

lorg – seek / detect / mark / trace

comann – fellowship / community

aire – attention / regard

sgeul – story / tidings

Thèid Mèinn a chur air bhog mar phàirt den phrògram litreachais againn air Fèis nam Beann sa Ghearastan sa Ghearran 2024. Ag obair le Raghnaid Sandilands, thathar an dòchas roghainn de ghuthan aithnichte agus ùr a thoirt còmhla.

Bhiomaid toilichte tairgsean a ghabhail aig creatives@scottishmountaineeringpress.com ro 31 Damhair 2023. Gus tuilleadh ionnsachadh mun stiùireadh thairgsean againn, feuch www.scottishmountaineeringpress.com/creatives.

Ma chuireas sibh aithne air an làrach Creatives agus an obair a chaidh fhoillseachadh leinn, bheir sin stiùir dhuibh, feuch a bheil do thairsge atighinn a rèir sealladh deasachaidh achlò.

Thèid làrach Creatives a leasachadh gus fàilte a chur air com-pàirtichean agus àite a chruthachadh airson foillseachadh sa Gàidhlig mar a thig a leithid am bàrr. Ma tha ùidh agad ann cothroman a dhfhaodadh nochdadh rè ùine gus obair ann an co-bhonn le daoine eile, bu mhath leinn cluinntinn bhuat.

Thathas afaighinn taic bho Atlas Arts, Latitude Press, Wildland, Bùth Leabhraichean na Gàidhealtachd agus Fèis nam Beann sa Ghearastan.

Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh brath gu raghnaid@icloud.com.

*

Mèinn / Ore: A source from which a valuable substance can be extracted. | A cultural source to be mined with care and value to be realised in the creative responses.

Creatives is seeking to publish creative works that explore the rich vein of cultural connection to the land from a Gaelic perspective; creative responses that recognise the role of the storyteller and of art in deepening our connection to the human ecology of the land, that speak to the ways in which the Gaelic language can enrich our understanding of places and lives, as well as the challenges and opportunities ahead of us.

Selected work will be published in our first printed Creatives publication, others will be published online. Work published in print will be remunerated at £100 per piece.

The working title of the print publication is Mèinn – the meaning of which encompasses the physical; ore, mine, vein of metal (mèinn airgid, silver ore; mèinn a liubhras òr, a mine that yields gold) as well as the reflective; mind, desire, temper | native quality or energy | love, fondness | discretion, clemency | expression (tha e nad mhèinn fhèin, it is left to your own clemency | am mèinn na gaoithe, to the mercy of the wind; talamh a bheir bàrr bho a mhèinn fhèin, land that produces crops of its own native energy; fo mhèinn, with the purpose of, having a mind to).

We welcome original Gaelic submissions of narrative essay, story, poetry, song, interview, art and photography that consider the following themes and may have local or broader focus:

lorg – seek / detect / mark / trace

comann – fellowship / community

aire – attention / regard

sgeul – story / tidings

Mèinn will be launched as part of our literature programme at the Fort William Mountain Festival in February 2024. Working with Raghnaid Sandilands, a Gaelic speaker and creative ethnologist, we hope to include a range of emerging and established creative voices in writing and illustration.

Submissions should be made to creatives@scottishmountaineeringpress.com by 31 October 2023. To find out more about our submission guidelines please visit www.scottishmountaineeringpress.com/creatives.

Being familiar with the creatives platform and the work we publish can help you see if your story will align with our editorial outlook. The Creatives website will be developed to provide due welcome to contributors and a space for periodic publication of Gaelic originated work. If you are interested to explore longer term collaborative opportunities, we would love to hear from you.

We will be supported by Atlas Arts, Latitude Press, The Highland Bookshop, Wildland and the Fort William Mountain Festival.

If you have any questions, send a line to raghnaid@icloud.com.